Lektorské zručnosti


Typ: Seminár
Andragogické minimum- Vzdelávanie dospelých-Kurz lektora Začiatok 6.4.2013
Podmienka 1. stupeň VŠ a min.3 ročná prax súvisiaca s teoretickou výučbou.
Po získaní certifikátu môžete : pracovať ako lektor s certifikátom s celo štátnou platnosťou akreditovaný MŠ, učiť môžete tie predmety a obsah na ktoré máte náležitú obsahovú teoretickú prípravu.

Rozsah vzdelávacej aktivity: 100 hodín- 48hodín priama výučba
52 hodín samostatné štúdium koordinované lektorom- tútorom
Cena kurzu: 250 eur

Typ: Kurz
Počet hodín: 40
Cieľ: - pomôcť absolventom stredných škôl všetkých typov, absolventom vysokých škôl(zamestnaným aj nezamestnaným), dobrovoľným záujemcom získavať ďalšie znalosti
- motivovať k pracovnej kariére
- posilňovať adaptabilitu, asertivitu,

Metódy výučby: - prednášky a diskusie na aktuálne témy
- tréning: dialógy- modelové situácie - ústne prezentácie – skupinová a individuálna práca

Učebný plán: 1.Človek – osobnosť, kariéra a úspech, prostredie
2.Základy komunikácie - účinná forma komunikácie: načúvanie, vyjednávanie, presviedčanie
3.Pracovné štýly a rokovacie taktiky
4.Sebaovládanie a spolunažívanie
5.Sebapresadzujúce správanie: asertivita( základy asertívneho umenia)
6.Právne minimum
7.Nové formy práce a úspechu
8.Kultúrne odlišnosti národov - človek musí byť aj v zahraničí osobnosť
9.Sociálno – psychologický výcvik
10.Záverečný test

Typ: Kurz
Pojem Dress code zahŕňa pravidlá obliekania do práce, či už ide o formálne oblečenie tzv. biznis dress code alebo o menej formálne tzv. casual dress code . Newspeak mnohých firiem prechádza na anglické pojmy nielen pri pomenovávaní profesií, ale aj pokiaľ ide o oblečenie. Je dôležité pre väčšinu z nás poznať nové pravidlá Dress code- u a nové trendy v celkovej úprave nášho zovňajška.
Casual dress code je štýl, ktorý sa používa pri menej oficiálnych príležitostiach. Často je Casual dress code vhodný pre ľudí, ktorí neprichádzajú do styku s verejnosťou, napríklad v kanceláriách. Sú firmy, kde sa jeden deň v týždni, zväčša piatok povoľuje tzv.Casual day. Ak však pracujeme s klientom, náš vzhľad hovorí o nás veľa. Klient nás neraz posudzuje najmä na základe prvého dojmu, pretože krátke stretnutie nedovoľuje viac. Ak zapôsobíme negatívne, nepomôže nám už ani priateľský a ústretový prístup.

Typ: Seminár
Interaktívne tabule 1.3.2013
250€/95h. 22 kreditov

Typ: Kurz
LEKTOR (Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých)
Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní Manažér vzdelávania Človek a celoživotné vzdelávanie
Počet hodín: 100
Cieľ: - poznať zákonitosti vzdelávania dospelých
- vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
- poznať zákonitosti tvorby učiva
- vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
- vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
- naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
- spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
- vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
- poznať zásady hodnotenia účastníkov
- poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
- vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.

Metódy výučby: samostatné štúdium, samostatná práca, konzultácia k problémom, brainstorming, tréning, inscenačné metódy. Polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v troch dvojdňových sústredeniach (šiestich jednodňových). Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov. Neobsahuje prednášky. Časový interval medzi jednotlivými sústredeniami je spravidla jeden mesiac (2 týždne u jednodňových).
Učebný plán: Čo treba vedieť o učení dospelého človeka
Ako poznávať skupinu účastníkov
Stanovenie cieľov
Stanovenie obsahu
Metódy a výcvik v metódach
Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
Sebapresadzujúce správanie lektora
Kultúra správania a vystupovania
Samostatné lektorské vystúpenia účastníkov

Typ: Kurz
Počet hodín: 120
Cieľ: - zoznámiť sa s novými poznatkami v oblasti ďalšieho vzdelávania
- vedieť spracovať analýzu vzdelávacích potrieb
- vedieť navrhnúť vzdelávací projekt
- poznať metódy vzdelávania dospelých a spôsob ich výberu
- vedieť plánovať a organizovať vzdelávacie podujatia
- vedieť vyhodnotiť vzdelávacie podujatie.

Metódy výučby: dištančné vzdelávanie, samostatná práca, skupinové cvičenia, brainstorming, tréning, inscenačné metódy, prípadové štúdie. Polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v štyroch dvojdňových sústredeniach (popr.8 jednodňových). Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov. Neobsahuje prednášky. Časový interval medzi jednotlivými sústredeniami je spravidla jeden mesiac (2 týždne v prípade jednodňových).
Učebný plán: ďalšie vzdelávanie
Analýza vzdelávacích potrieb
Organizácia ďalšieho vzdelávania
Metódy vzdelávania dospelých
Realizácia a kontrola ďalšieho vzdelávania
Hodnotenie vzdelávania
Prezentácia záverečných prác

Typ: Kurz
Počet hodín: 183
Cieľ: • pomôcť absolventom stredných škôl a učilíšť pracovných
skúseností
• osvojiť si určité znalosti potrebné pri vstupe na trh práce,
• motivovať k aktívnej účasti a zodpovednosti, k aktívnemu sebariadeniu
a svojej pracovnej kariéry
• predchádzať (dlhodobej) nezamestnanosti
• preniesť získané informácie do nového kontextu.
• posilňovať adaptabilitu a možnosti profesijno-sociálneho uplatnenia
niektorých špecifických skupín (občania s ZPS, Rómovia)

Metódy výučby: – frontálne vyučovanie, prednáška
- inštruktáž, tréning, nácvik, videotréning
- beseda, dialóg
- individuálna a skupinová práca
- vypracovanie úloh
- prezentácia ústna a písomná
- poradenstvo
- hranie rolí, modelovanie situácií

Učebný plán: Modul 1 - Človek a práca, pracovné prostredie
Modul 2 - Sebapoznanie a sebariadenie
Modul 3 - Stratégie zvládania náročných situácií
Modul 4 - Komunikácia a jej význam v bežnom pracovnom živote
Modul 5 - Videotréning
Modul 6 - Životopis a inzeráty
Modul 7 - Základné právne minimum
Modul 8 - Výberové konanie, konkurz
Modul 9 - Stratégia vlastnej pracovnej sebarealizácie – plánovanie kariéry
Modul 10 - Osobnosť človeka so ZPS
Modul 11 - Základné otázky zdravého spôsobu èloveka so ZSP
Modul 12 - Pracovno-právne minimum obèana s ZPS
Modul 13 - Konflikty v živote èloveka so ZPS
Modul 14 - Asertivita èloveka so ZPS
Modul 15 - Empatia èloveka so ZPS
Modul 16 - Rómovia a majoritná spoloènos v SR
Modul 17 - Rómska populácia – uplatnenie sa v spoloènosti
Modul 18 - Rómska populácia – uplatnenie sa v zamestnaní
Modul 19 - Sociálno-psychologický výcvik
Modul 20 - Nadstavbové právne minimum

Typ: Kurz
Počet hodín: 24
Cieľ: spôsobilosť poskytovať informácie a služby v poradenstve v ïalšom
vzdelávaní:
• mať vedomosti o systéme poradenstva v ďalšom vzdelávaní v 5 krajinách Európskej únie,
• podstate, cieľoch guidance a counselling v ďalšom vzdelávaní,
• špecifikách cieľových skupín v poradenstve v ďalšom vzdelávaní,
• rôznych koncepciách, formách poradenstva,
• byť spôsobilý používať metódy a techniky individuálnej prípadovej práce v poradenskom procese,
• a používať IKT v poskytovaní informácií a služieb klientom.

Metódy výučby: prednáška, kresba vlastného „erbu“, tímová práca, moderovanie, diskusia, hranie rolí, nácvik, prípadová štúdia, SWOT analýza, kartièková technika „metaplán“, simulácia na on-line, demonštrácia a nácvik komunikácie on-line
Učebný plán: Moduly:
A.Systém poradenstva v ďalšom vzdelávaní v Európe
B.Cieľové skupiny a koncepcie, formy poradenstva v ïalšom vzdelávaní
C.Individuálna prípadová práca v poradenskom procese
D.Informačno-komunikaèné technológie v poskytovaní informácií a služieb klientom
E.Závereèné hodnotenie

Uplatnenie absolventov: Uplatnenie absolventa:
-zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v službách odborného poradenstva,
-poradca EURES,
-zamestnanec verejných a súkromných inštitúcií pracujúci v oblasti rozvoja ľudských zdrojov,
-manažéri vzdelávacích inštitúcií,
-poradca na stredných a vysokých školách.

Typ: Tréning
RELAX ZA POCHODU
bleskové techniky, ktoré nám uvoľnia telo aj myseľ, prinesú úľavu v okamžikoch napätia, úzkosti, únavy, mentálny aspirín, ktorý nám okamžite pomôže.
Charakteristickou súčasťou dnešného života je stres. Žijeme pod veľkým tlakom, cítime sa vyčerpaní, preťažení, frustrovaní, strácame radosť zo života, máme stále menej času na veci, ktoré sú dôležité. Nemáme čas. Sme príliš zaneprázdnení povinnosťami, nárokmi v práci aj v osobnom živote, obavami z každodenných udalostí. Sužujú nás starosti určité aj neurčité. Uponáhľanosť, nevyrovnaný životný štýl, nedostatok času na kvalitný odpočinok, ale aj náš vlastný prístup k životu vedú k tomu, že sme utrápení, vystresovaní, často zúfalí, podliehame psychosomatickým ochoreniam.

Nevieme relaxovať. Nedokážeme si skutočne oddýchnuť, nepoznáme techniky, ktoré nám pomôžu rýchle a účinne uvoľniť stres. To, čo potrebujeme, by malo účinkovať ľahko a rýchlo.

Čo sa naučíte?

-objavíte vašich najlepších osobných spojencov proti stresu,
-naučíte sa využívať bežné každodenné aktivity a príležitosti vo váš prospech
-spoznáte spôsoby, ako obnoviť vašu výkonnosť, okamžite dobiť batérie vždy, keď to potrebujete
-naučíte sa, že existujú jednoduché a nenáročné „bleskové“ mentálne techniky na uvoľnenie stresu využiteľné kedykoľvek a kdekoľvek
-sami si môžete vytvoriť vlastný repertoár nástrojov uvoľnenia, ktoré budú odrážať vaše najlepšie individuálne potreby, možnosti, osobitosti a ktoré budú vyhovovať vášmu životnému štýlu

Typ: Seminár
Práca na firemných víziách pomôže účastníkom semináru špecifikovať nové trendy v oblasti vzdelávania ľudí aktívnych na trhu práce.
Účastníci semináru počas jeho priebehu identifikujú aktuálne potreby trhu a inovatívnym spôsobom budú špecifikovať potreby firiem pri dosahovaní cieľov vyplývajúcich z firemných vízií.

Mapa pobočiek

mapa
  • banner
  • banner

Rýchle linky