Bezpečnostný technik


Kurzy ponúkané priamo pobočkou:

Termín: Na objednávku Typ: Seminár
Podľa § 23 ods. 6a § 24 ods. 9 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskoršieho predpisu je bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu najmenej 16 hodín.

PROGRAM AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY: (od 12. do 13. 06. 2012; 65 €)
Podľa schváleného vzorového projektu vzdelávacej aktivity

PROGRAM JEDNODŇOVÉHO ODBORNÉHO SEMINÁRA: (12. 06. 2012; 39 €)
1. Novely zákonov k zákonu 124/2006 Z. z.
2. Nariadenia vlády vydané v roku 2006
3. Odborná spôsobilosť na obsluhu VTZ v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
4. Posledná novela Zákonníka práce - účinná od 1. 09. 2011

Termín: Na objednávku Typ: Kurz
Cieľ: Cieľom projektu je stanoviť zásady pre vykonávanie základného školenia (základnej odbornej prípravy), praktického zaučenia a opakovaného školenia obsluhy motorových vozíkov. Oboznámiť budúcich obsluhovateľov so základnými konštrukčnými prvkami vozíkov, dosiahnuť spoznanie funkcií jednotlivých agregátov motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku. Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorového vozíka a v manipulácii s materialom.
Opakované školenie (aktualizaèná odborná príprava) slúži k obnoveniu odborných vedomostí obsluhy motorových vozíkov, k ich doplneniu o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami u zamestnávateľa, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbeniu znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov.
Rozširovacie školenie slúži k rozšíreniu oprávnenia na ďalšiu triedu a druh.

Metódy výučby: Vzdelávanie a výchova obslúh motorových vozíkov je z prevažnej časti vykonané formou prednášok, výkladu a za použitia didaktických uèebných pomôcok ako sú audiovizuálna technika, (video, PC, obrazové ukážky, náèrtky, diagramy a dialogických metód vzdelávania ako sú rozhovor, skupinová diskusia, situaèná metóda, pričom budú oboznámení aj s doplňujúcimi predpismi zamestnávateľa o vstupe na pracovisko podľa interných podmienok.
Vzdelávanie sa vykonáva v súlade s STN 26 8805 Motorové vozíky. Prevádzka, údržba, opravy a STN ISO 3691+ Amd 1 Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy a vzorovou osnovou schválenou SÚBP zo dňa 8.1.1991 pod č.j. 1301/1991-2.2/Č

Učebný plán: Tvorí súbor zákonov, vyhlášok, nariadení vlády a ostatných právnych a všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, predpisov o požiadavkách na pracovné prostredie a hygienu práce.

Prehľad všetkých kurzov v rámci kategórie:

Typ: Kurz
Jednotlivé odborné témy sú zostavené na základe aktualizácie právnych predpisov, prípadne ďalších novelizovaných predpisov. Ďalej budú odprezentované aktuálne poznatky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s poukázaním na negatívny dopad vývoja pracovnej úrazovosti.

Typ: Seminár
Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (9) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné.

Typ: Kurz
• Otvorenie a organizačné pokyny
• Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti
• Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP
• Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
• Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví
• Záverečné skúšky

Typ: Kurz
Cieľ: Školenie je určené pre bezpečnostných technikov BOZP z organizácií, ktorí školenia a kvalifikaèné skúšky ešte neabsolvovali.
Preto je potrebné, aby títo odborní pracovníci – bezpečnostní technici získali odbornú prípravu a osvedčenie u takej oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie, ktorá bude zaručovať potrebnú kvalitu a zároveň bude garantom toho, že títo pracovníci budú vedieť pretaviť svoje vedomosti v dennodennej praxi pri zaisťovaní BOZP.

Metódy výučby:
-prednáška – ako najbežnejšia frontálna (masová) organizaèná forma vzdelávania,
-ktorá je vhodná najmä vtedy, keď je potrebné ozrejmiť novú problematiku väčšiemu počtu účastníkov.
-odborný kurz – samostatná vzdelávacia forma zložená z viacerých výučbových jednotiek (lekcií, prednášok, cvičení, seminárov, študijných úloh a pod.), ktoré na seba bezprostredne naväzujú alebo sa periodicky opakujú.
-seminár – vzdelávanie malých skupín, kde sa vyžaduje aktivita a samostatná práca študujúcich. Lektor je v úlohe organizátora a koordinátora.
-workshop – jedná sa o skupinové riešenie problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene názorov a porovnávaniu, s cieľom nájdenia optimálnych riešení.
-konzultácie – vzájomné konzultovanie pracovných postupov a vzájomné ovplyvňovanie medzi vzdelávaním a vzdelávateľom
-diskusia – vzájomné rozoberanie problémov všetkými úèastníkmi kurzu
-odborný videoprogram

Učebný plán:
1. Otvorenie a organizačné pokyny 1 h
2. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti 31 h
3. Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP
a zákon o BOZP 71 h
4. Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve
vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia 36 h
5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
podľa odvetví 32 h
6. Záverečné skúšky 5 h

Typ: Seminár
Program:
• Platná právna legislatíva na úseku ochrany pred požiarmi
• Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
• Povinnosti fyzických osôb
• Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci
• Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi
• Zriaďovanie hasičskej jednotky obce, jej úlohy a povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky
• Pomoc pri zdolávaní požiarov

Typ: Kurz
Cieľ: Pripraviť elektrikárov k preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem, z poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou, ako aj súvisiacich zákonov a vyhlášok. Upresniť základné poznatky z bezpečnostných predpisov a predpisov pre ochranu zdravia pracovníkov a ochranu materiálnych hodnôt. Osvojiť si nové zákony, vyhlášky a technické normy a ich zmeny v oblasti práce elektrotechnikov. Pozornosť upriamiť na najdôležitejšie technické predpisy a technické normy a ostatným technickým predpisom a normám venovať pozornosť podľa zloženia poslucháčov kurzu a podľa požiadaviek objednávateľa. Kurz sa zameriava na výklad elektrotechnických noriem, elektrotechnických predpisov, bezpečnostných predpisov pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách a súvisiacich zákonov, vyhlášok potrebných pre pracovníkov, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Predpokladaný prínos vidíme vo zvýšení kvalifikácie frekventantov kurzu, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.
Organizácia kurzu: §21
Popis: Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v rozsahu stanovených § 21 - 23 podľa Vyhlášky Ministerstva práce socialnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. a v súlade so znením zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení prílohy č. 2 DRUHY OPRÁVNENÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Typ: Kurz
Cieľ: Cieľom predkladaného projektu je umožniť uchádzačom získať príp. znovu získať odbornú spôsobilosť na bezpečnú a spoľahlivú obsluhu zdvíhacích zariadení (ďalej len obsluha zz) tak, aby nedochádzalo k pracovným úrazom a materiálnym škodám.
Metódy výučby: prednášky, semináre, workshopy, diskusie, konzultácie, overovanie vedomostí testom príp. ústnou skúškou pre teoretickú časť kurzu.
zaučenie, zácvik, inštruktáž, demonštrácia, overenie praktických zručností pre praktickú časť kurzu.

Učebný plán: Všeobecné právne predpisy
Bezpeènostno-technické pož. na konštrukciu zz
Zákl. požiadavky pre bezpeènú prevádzku, obsluhu a údržbu zz
Úrazy spôsobené nedodržaním zásad BOZP pri obsluhe zz
Prvá pomoc pri úrazoch el. prúdom a sek. úrazoch

Popis: Projekt ustanovuje odbornú prípravu obslúh zdvíhacích zariadení nasledovne :

a) prípravný kurz pre uchádzaèov na obsluhu zz podľa § 17 odstavec 2. písmeno b) vyhlášky MPSV a R SR č. 718/2002 Z. z. (overenie vedomostí a vydanie preukazu vykoná TI SR)
b) základný kurz pre uchádzačov na obsluhu zz zaradených do tried podľa STN 27 0143 tab. 1.
c) základný kurz pre uchádzačov na obsluhu ostatných zz
d) aktualizačná odborná príprava pre držiteľov platných preukazov obsluhy zz, ktorí sa uchádzajú o znovu získanie odbornej spôsobilosti (jej obnovenie).

Typ: Kurz
Počet hodín: 16
Cieľ: Prostredníctvom odbornej prípravy sa osoby poverené obsluhou zariadenia oboznámia, alebo si doplnia vedomosti, s tými predpismi z hľadiska BOZP a ustanovenými technickými podmienkami pre prevádzkovanie plynových zariadení, ktorých znalos je pri výkone ich pracovnej činnosti nevyhnutná.
Touto odbornou prípravou sa zo strany zamestnávateľa zabezpečuje plnenie príslušných ustanovení zákonných predpisov a to najmä zákona NR SR è. 124/2006 Z.z. § 6.
Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené èinnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedèenia na vykonávanie èinnosti alebo preukazu na vykonávanie èinnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 zákona NR SR è. 124/2006 Z.z.
Metódy výučby: prednáška – ako najbežnejšia frontálna (masová) organizaèná forma vzdelávania, ktorá je vhodná najmä vtedy keï je potrebné ozrejmi novú problematiku väèšiemu poètu osôb,
- odborný kurz – samostatná vzdelávacia forma zložená z viacerých výuèbových jednotiek (lekcií, prednášok, cvièení, seminárov, študijných úloh, a pod.), ktoré na seba bezprostredne naväzujú alebo sa periodicky opakujú,
- seminár – vzdelávanie malých skupín, kde sa vyžaduje aktivita a samostatná práca študujúcich. Lektor je v úlohe organizátora a koordinátora,
- workshop – jedná sa o skupinové riešenie problémov, prièom dochádza k vzájomnej výmene názorov a porovnávaniu, s cieľom nájdenia optimálnych riešení,
- konzultácie – vzájomné konzultovanie pracovných postupov a vzájomné ovplyvňovanie medzi vzdelávaným a vzdelávateľom,
- diskusia – vzájomné rozoberanie problémov všetkými účastníkmi kurzu,
- samoštúdium,
- odborný videoprogram,
- závereèná písomná, testová a ústna skúška
Učebný plán: 1.Všeobecné požiadavky
2.Základné teoretické požiadavky
3. Zariadenia urèené na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice).
4. Zariadenia urèené na znižovanie tlaku plynu (regulaèné stanice plynu).
5. Zariadenia urèené na rozvod plynov.
6. Zariadenia urèené na spotrebu plynov spaľovaním.
7. Skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
8. Prevádzkovanie plynových zariadení.
9. Obsluha plynových zariadení.
10. Dokumentácia plynového zariadenia.
11. Bezpečnosť a hygiena práce
12. Overenie odborných vedomostí

Mapa pobočiek

mapa
  • banner
  • banner

Rýchle linky