Public relations


Typ: Seminár
Ako zvládnuť krízu vo firme
- využi krízu v prospech firmy
Piliere Vášho úspechu ako zvládnuť krízu:
- revitalizácia a reštrukturalizácia firmy
- záchrana firmy
- finančný manažment
- strategické plánovanie
- makroekonomika
- mikroekonomika ako celok...

Typ: Kurz
Diplomatický protokol
Predstavovanie, vizitky, pozvánky, dary
Prijímanie návštev, zasadací poriadok
Spoločenské podujatia
Pracovné stretnutia
Medzikultúrne rozdiely

Typ: Kurz
- Emocionálna inteligencia a jej význam
- Emocionálne sebauvedomenie
- Sebakontrola, motivácia, medziľudské vzťahy
- Empatia
- Emocionálna inteligencia v povolaní

Typ: Kurz
Problémová komunikácia a riešenie konfliktov
• Typy a druhy konfliktov
• Význam konfliktov
• Stratégia riešenia konfliktov
• Etická úroveň konfliktov
• Predchádzanie a riešenie konfliktov
• Poznanie vlastných štýlov riešenia konfliktov
• Mapa vlastného riešenia konfliktov – dotazník na sebapoznanie
• Výhra, prehra, vyhýbanie, kompromis a dohoda – využitie v praxi
• Prípadové štúdie z praxe - riešenie
• Modelové situácie z praxe
• Videonácvik a rozbor riešenia modelových situácií z praxe
• Alternatívne riešenie konfliktov
• Facilitácia -úvod
• Nácvik facilitácie konfliktov
• Mediácia konfliktov a jej možnosti využitia v praxi - nácvik

Typ: Kurz
Počet hodín: 50
Cieľ:
 zoznámiť účastníkov s oblasťou pôsobenia public relations
 naučiť ich základy a pravidlá komunikácie s verejnosťou
 zdokonaliť a dosiahnuť kultivovaný hovorený a písaný jazykový prejav, ako nevyhnutný predpoklad úspešného pôsobenia v oblastiach PR
 spoznať psychologické špecifiká komunikácie s verejnosťou
 objaviť a rozvíjať vlastnú kreativitu

Metódy výučby: kurz prebieha formou prednášok, seminárov, praktických cvičení. Základnými metódami sú nácvik a tréning.
Učebný plán: 1.modul / Public relations
1. Metódy Public Realtions
2. Formy Public Realtions
3. Prostriedky Public Realtions

2. modul / Komunikácia vo verejnom styku
1. Technika reči
2. Paralingvistické prostriedky
3. Extralingvistické prostriedky

3. modul / Kreatívny tréning
1. Kreativita v slovesnej tvorbe
2. Kreativita vo výtvarnej tvorbe

Mapa pobočiek

mapa
  • banner
  • banner

Rýchle linky